Ingang vanuit St James-straat.
Die "nuwe" kerkkantoor

Maandag – Vrydag
8:00 – 14:00

021-852 1787
Liesle Janse van Rensburg

ngsomerset@mweb.co.za

Fasiliteitsbestuurder:
Braam Geldenhuys
082-781 9488

koster@ngkerksomersetwes.co.za

BANKBESONDERHEDE

Rekeningnaam: NGK Somerset-Wes

Bank: ABSA Somerset-Wes

Tjekrekening nr. 2900 590 132

Takkode: 632 005
Vorm vir Debietorder magtiging (Pdf)