Gebedsonderwerpe vir 2024

GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag om 9:00 by die kerk bymekaar.

Sien die week se onderwerpe hier onder.

Kontakpersoon:
Hannetjie Gericke, 021 – 852 1912 / o82 778 1510.

8 Mei 2024

 • Caritas – vir Francien en haar helpers vir energie en geesdrif vir hulle taak en ook vir genoeg fondse om in die behoefte te voorsien.  Bid ook vir elke gesin wat gehelp word.  
 • Alle vroue en kinders wat slagoffers is van oorlog – in Oekraïne, Gasa, Soedan en op ander plekke in die wêreld.  Bid vir hulle beskerming en voorsiening in hulle behoeftes. Bid vir ‘n einde aan vyandelikhede.
 • Vir ‘n vreedsame verkiesing en dat die uitslag oral aanvaar sal word.  Bid ook nou al vir die regering wat na die verkiesing aan bewind sal wees.
 • Bid vir die beskerming van polisielede en van die verkeerspolisie in die uitvoering van hulle pligte.

1 Mei 2024

 • As gevolg van El Ninõ het die somerreënvalgebiede in Suider-Afrika ondergemiddelde reën gekry en word bestaansboere in Zambië, Zimbabwe en die suide van Mosambiek deur hongersnood in die gesig gestaar. Daar is ook uitbrekings van cholera weens watertekorte.  Bid vir almal wat geraak word, en ook vir hulproganisasies wat uitreik.
 • Die komende Pinkster – bid dat ons deur die Gees vernuwe en in ons geloofsvertroue versterk sal word.
 • Die nuwe komitee vir Betesda onder leiding van Anne du Plessis. Bid dat hulle goed sal saamwerk en tot ‘n seën sal wees vir elkeen met wie hulle in kontak kom.
 • Werk onder gevangenes – bid vir elke instansie en persoon wat betrokke is by hierdie werk. Bid vir toewyding en deursettingsvermoë.  Bid dat die vrug van hulle werk sigbaar sal word in veranderde lewens.

24 April 2024

 • Die bestuur en personeel van Helderberghospitaal. Dank God dat ons nog ‘n staatshospitaal in die Helderberg het wat goed funksioneer.
 • Die ad hoc-kommissie wat besig is met ‘n gemeentestudie met die oog op die samestelling van ‘n leraarsprofiel vir ‘n moontlike opvolger vir Johan. Bid vir die leiding van die Gees en ‘n gesindheid van afhanklikheid. 
 • Bid vir alkohol- en middelafhanklikes en hulle gesinne. Bid veral vir elkeen wat by die punt gekom het waar hulle besef hulle het hulp nodig.  Bid vir die werk van instansies soos AA en Ramot wat help met rehabilitasie en ondersteuning.
 • Bid vir die OVK se voorbereidings vir die verkiesing. Bid dat die reëlings glad sal verloop en dat daar geen twyfel oor die intergriteit van die verkiesing sal wees nie.

10 April 2024

 • Ons gemeente se kategese.  Bid vir elke kategeet, dat hulle iets van die liefde van Christus aan die kinders sal oordra.  Bid dat die evangelie sal grondvat in die kinders se harte.
 • Die komende Herfsmark.  Bid vir almal wat betrokke is – vir goeie samewerking en dat daar ook goeie ondersteuning sal wees.
 • Bid vir die regering van die Wes-Kaap se pogings om werksgeleenthede te skep sodat meer mense met waardigheid vir hulself en hulle gesinne kan sorg.
 • Al die ontredderde kinders van Gasa wie se lewens heeltemaal deur die oorlog ontwrig is – wat huise en ouers verloor het en wat beseer is in die bombardering wat nog steeds voortgaan.

3 April 2024

 • Bid vir al die skoolhoofde en onderwysers van die skole in die Kom. Bid vir energie en lewensvreugde en dat hulle die leerders sal inspireer om die beste te doen en te wees wat hulle kan.
 • Almal betrokke by Dienende Hande. Bid dat hulle met plesier en geesdrif sal saamwerk en dat hulle projekte ‘n groot sukses sal wees.
 • Die burgemeester van Kaapstad, Geordin Hill-Lewis en sy komiteelede. Bid vir wysheid om die probleme wat oor hulle pad kom te hanteer en die stad te bestuur in die beste belang van die inwoners.
 • Mense van die Kaapse Vlakte wat geteister word deur misdaad en bendegeweld. Bid vir die polisie wat wet en orde moet handhaaf en vir almal wat opheffingswerk doen en maatskaplike ondersteuning gee.

13 Maart 2024

 • Vir die komende skoolvakansie – dat padgebruikers verantwoordelik sal optree.  Bid ook vir die verkeerspersoneel, vir beskerming en dat hulle met toewyding hulle werk sal doen.
 • Vir die NG Kerk – dat ons almal sal bid om die dinge waarop dit werklik aankom te onderskei en eerlik sal streef om mekaar in liefde te aanvaar en met ‘n oop gemoed en sonder oordeel na mekaar te luister.
 • Vir die veiligheid van skoolkinders wat gedurende die skoolvakansie sonder behoorlike toesig sal wees.  Bid dat hulle bewaar sal word van kwaadwillige mense wat hulle wil misbruik.
 • Bid vir die beskerming van Polisie en Metropolisie wat dikwels geteiken word vir hulle vuurwapens.

6 Maart 2024

 • Ons land se maatskaplike werkers is oorlaai weens ‘n groot tekort aan poste by die staat. Mense in gebiede waar juis groot maatskaplike probleme is, kry dus nie aandag nie.  Bid vir die groot maatskaplike nood in ons land en veral vir oorwerkte maatskaplike werkers. 
 • Bid vir ‘n skietstilstand in Gasa sodat doeltreffende humanitêre hulp gelewer kan word. Bid vir almal wat betrokke is by onderhandelings vir ‘n skietstaking.
 • Munisipaliteite waar inwoners soms vir weke en selfs maande sonder water is. Bid dat die munisipaliteite bereid sal wees om saam te werk met privaat- en burgerlike instansies wat hulp aanbied.
 • Bid vir die herstel van Transnet en van ons spoorweë sodat vrag van die pad na die spoor kan skuif. Bid vir almal wat werk Transnet weer op koers te kry.

28 Februarie 2024

 • Die inwoners van die Cabo Delgadoprovinsie in die noorde van Mosambiek wat al die afgelope tien jaar daagliks in vrees leef vir aanvalle deur ISIS. Bid vir gelowiges, dat hulle juis in die moeilike omstandighede hulleself met volle vertroue in God se hande sal oorgee.
 • Huwelike wat onder druk is. Bid dat huweliksmaats bereid sal wees om oop te wees vir mekaar en mekaar met groot respek te behandel.
 • Bid vir die kinders van ons land, veral in die arm gemeenskappe waar behoorlike toesig dikwels onmoontlik is. Bid dat hulle bewaar sal word van mense wat hulle wil uitbuit en misbruik.
 • Die komende verkiesing – bid dat ons ‘n regering sal kry wat die wil sal hê en in staat sal wees om omstandighede in ons land vir al die inwoners te verbeter.

21 Februarie 2024

 • Helderberguitreik se Sri Lankaprojek befonds drie evangeliste se vergoeding, programme en toerusting.  Bid vir projekspanlede wat kan help met bemarking en fondsinsameling en vir die beskerming van die Christengemeentes in Sri Lanka.
 • Baie skole in ons land het gevaarlik en gewelddadig geword.  Bid vir die veiligheid van onderwysers en leerders.  Bid vir ons samelewing waar geweld dikwels as eerste oplossing gesien word.
 • Die Onafhanklike Verkiesingskommissie se voorbereidings vir die komende verkiesing.  Bid dat hulle hulle werk met doeltreffendheid en integriteit sal doen en sal waak oor hulle onafhanklikheid.
 • Kerkraadsvergadering Dinsdagaand.  Bid dat dit in ‘n goeie gees sal geskied en elkeen die belang van die gemeente en die Koninkryk voorop sal stel.

14 Februarie 2024

 • Bid vir die verpleegpersoneel in ons hospitale. Bid dat hulle werk vir hulle ‘n roeping sal wees, en dat hulle altyd in die beste belang van die pasiënte sal optree.  Bid vir geduld, fisiese gesondheid en empatie met die pasiënte.
 • Die werk van die Bloeddiens. Bid vir genoeg skenkers,  veral ook van skaars bloedgroepe, en vir genoeg vrywilligers.
 • Vir almal wat werk met die rehabilitasie van middelafhanklikes. Bid ook vir die verslaafdes – dat hulle hulle probleem sal erken en sal volhard met behandeling.
 • Bid vir Babette en die beplanning van die Paassangdiens. Bid ook vir die koor en die nodige helpers.

7 Februarie 2024

 • Dat ons oë en harte oop sal wees vir God se oorweldigende goedheid en liefde.
 • Vir Johan – dat hy genoeg tyd sal vind om stil te word en oop te bly vir die leiding en bemoediging van die Heilige Gees. 
 • Bid vir die premier en regering van die Wes-Kaap. Bid vir skoon regering en vir wysheid in die toewysing van fondse om die lewensgehalte van die inwoners voortdurend te verbeter.
 • Vir elke bejaarde – dat hulle die verseker sal wees van God se troue sorg. Bid ook vir versorgers – vir krag en vir geduld, liefde en respek teenoor die bejaardes.

31 Januarie 2024

 • Bid vir al die brandbestryders wat ‘n besonder veeleisende brandseisoen beleef. Bid dat mense verantwoordelik met vuur sal omgaan en veral nie opsetlik brande sal stig nie.
 • Vir Francien wat nou die leiding neem by Caritas en vir haar helpers. Bid dat die hulp wat hulle gee tot seën sal wees en sal help om mense op hulle voete te kry.  Bid ook vir hulle fondsinsamelings.
 • Bid dat kieserregistrasie hierdie naweek vlot sal verloop en dat baie stemgeregtigdes sal registreer.
 • Bid vir humanitêre hulp aan die vrouens, kinders en bejaardes van Gasa wat alles verloor het en geweldige trauma beleef. Bid vir ‘n oplossing wat die verskriklike nood sal verlig.

24 Januarie 2024

 • Bid vir die Bestuursgroepvergadering Maandag. Bid vir al die lede, dat hulle die nodige energie en geesdrif sal hê vir die jaar wat voorlê.  Bid vir wysheid met besluitneming.
 • Die kategese – bid vir elke kategeet, dat hulle toegerus sal word met liefde en insig om die boodskap van God se liefde aan die kinders oor te dra. Bid dat die Woord in die kinders se harte sal grondvat.
 • Die burgemeester en bestuur van die Kaapse metropool. Bid vir goeie regering en doeltreffende dienslewering.  Bid dat alle gevalle van korrupsie vinnig en doeltreffend hanteer sal word.
 • Vir die Polisie – dank die Here vir elke polisielid wat met toewyding en pligsgetrouheid dien. Bid vir beskerming en ook vir die fisiese en geestelike gesondheid van lid.

17 April 2024

 • Dienende Hande se ete ten bate van Huis Marie Louw.  Bid vir goeie ondersteuning sodat dit ‘n vreugdevolle saamkuier sal wees.
 • Die kamp watTruth2 Kids (Helderberguitreik) beplan vir 50 gr 4-6 kinders van Sir Lowryspas, Strand en Chris Nissenpark op.  Bid vir die nodige finansies, vir die kinders se geestelike groei en vir veiligheid met vervoer en op die kamp
 • Bid vir vrywilligers om by Betesdabediening betrokke te raak wat uitreik na siekes en bejaardes op die voorbiddingslys.
 • Bid dat die krisis in die Midde-Ooste nie verder sal eskaleer nie en dat daar beweging sal kom in die rigting van ‘n skietstilstand.

10 April 2024

 • Ons gemeente se kategese.  Bid vir elke kategeet, dat hulle iets van die liefde van Christus aan die kinders sal oordra.  Bid dat die evangelie sal grondvat in die kinders se harte.
 • Die komende Herfsmark.  Bid vir almal wat betrokke is – vir goeie samewerking en dat daar ook goeie ondersteuning sal wees.
 • Bid vir die regering van die Wes-Kaap se pogings om werksgeleenthede te skep sodat meer mense met waardigheid vir hulself en hulle gesinne kan sorg.
 • Al die ontredderde kinders van Gasa wie se lewens heeltemaal deur die oorlog ontwrig is – wat huise en ouers verloor het en wat beseer is in die bombardering wat nog steeds voortgaan.

3 April 2024

 • Bid vir al die skoolhoofde en onderwysers van die skole in die Kom. Bid vir energie en lewensvreugde en dat hulle die leerders sal inspireer om die beste te doen en te wees wat hulle kan.
 • Almal betrokke by Dienende Hande. Bid dat hulle met plesier en geesdrif sal saamwerk en dat hulle projekte ‘n groot sukses sal wees.
 • Die burgemeester van Kaapstad, Geordin Hill-Lewis en sy komiteelede. Bid vir wysheid om die probleme wat oor hulle pad kom te hanteer en die stad te bestuur in die beste belang van die inwoners.
 • Mense van die Kaapse Vlakte wat geteister word deur misdaad en bendegeweld. Bid vir die polisie wat wet en orde moet handhaaf en vir almal wat opheffingswerk doen en maatskaplike ondersteuning gee.

13 Maart 2024

 • Vir die komende skoolvakansie – dat padgebruikers verantwoordelik sal optree.  Bid ook vir die verkeerspersoneel, vir beskerming en dat hulle met toewyding hulle werk sal doen.
 • Vir die NG Kerk – dat ons almal sal bid om die dinge waarop dit werklik aankom te onderskei en eerlik sal streef om mekaar in liefde te aanvaar en met ‘n oop gemoed en sonder oordeel na mekaar te luister.
 • Vir die veiligheid van skoolkinders wat gedurende die skoolvakansie sonder behoorlike toesig sal wees.  Bid dat hulle bewaar sal word van kwaadwillige mense wat hulle wil misbruik.
 • Bid vir die beskerming van Polisie en Metropolisie wat dikwels geteiken word vir hulle vuurwapens.

6 Maart 2024

 • Ons land se maatskaplike werkers is oorlaai weens ‘n groot tekort aan poste by die staat. Mense in gebiede waar juis groot maatskaplike probleme is, kry dus nie aandag nie.  Bid vir die groot maatskaplike nood in ons land en veral vir oorwerkte maatskaplike werkers. 
 • Bid vir ‘n skietstilstand in Gasa sodat doeltreffende humanitêre hulp gelewer kan word. Bid vir almal wat betrokke is by onderhandelings vir ‘n skietstaking.
 • Munisipaliteite waar inwoners soms vir weke en selfs maande sonder water is. Bid dat die munisipaliteite bereid sal wees om saam te werk met privaat- en burgerlike instansies wat hulp aanbied.
 • Bid vir die herstel van Transnet en van ons spoorweë sodat vrag van die pad na die spoor kan skuif. Bid vir almal wat werk Transnet weer op koers te kry.

28 Februarie 2024

 • Die inwoners van die Cabo Delgadoprovinsie in die noorde van Mosambiek wat al die afgelope tien jaar daagliks in vrees leef vir aanvalle deur ISIS. Bid vir gelowiges, dat hulle juis in die moeilike omstandighede hulleself met volle vertroue in God se hande sal oorgee.
 • Huwelike wat onder druk is. Bid dat huweliksmaats bereid sal wees om oop te wees vir mekaar en mekaar met groot respek te behandel.
 • Bid vir die kinders van ons land, veral in die arm gemeenskappe waar behoorlike toesig dikwels onmoontlik is. Bid dat hulle bewaar sal word van mense wat hulle wil uitbuit en misbruik.
 • Die komende verkiesing – bid dat ons ‘n regering sal kry wat die wil sal hê en in staat sal wees om omstandighede in ons land vir al die inwoners te verbeter.

21 Februarie 2024

 • Helderberguitreik se Sri Lankaprojek befonds drie evangeliste se vergoeding, programme en toerusting.  Bid vir projekspanlede wat kan help met bemarking en fondsinsameling en vir die beskerming van die Christengemeentes in Sri Lanka.
 • Baie skole in ons land het gevaarlik en gewelddadig geword.  Bid vir die veiligheid van onderwysers en leerders.  Bid vir ons samelewing waar geweld dikwels as eerste oplossing gesien word.
 • Die Onafhanklike Verkiesingskommissie se voorbereidings vir die komende verkiesing.  Bid dat hulle hulle werk met doeltreffendheid en integriteit sal doen en sal waak oor hulle onafhanklikheid.
 • Kerkraadsvergadering Dinsdagaand.  Bid dat dit in ‘n goeie gees sal geskied en elkeen die belang van die gemeente en die Koninkryk voorop sal stel.

14 Februarie 2024

 • Bid vir die verpleegpersoneel in ons hospitale. Bid dat hulle werk vir hulle ‘n roeping sal wees, en dat hulle altyd in die beste belang van die pasiënte sal optree.  Bid vir geduld, fisiese gesondheid en empatie met die pasiënte.
 • Die werk van die Bloeddiens. Bid vir genoeg skenkers,  veral ook van skaars bloedgroepe, en vir genoeg vrywilligers.
 • Vir almal wat werk met die rehabilitasie van middelafhanklikes. Bid ook vir die verslaafdes – dat hulle hulle probleem sal erken en sal volhard met behandeling.
 • Bid vir Babette en die beplanning van die Paassangdiens. Bid ook vir die koor en die nodige helpers.

7 Februarie 2024

 • Dat ons oë en harte oop sal wees vir God se oorweldigende goedheid en liefde.
 • Vir Johan – dat hy genoeg tyd sal vind om stil te word en oop te bly vir die leiding en bemoediging van die Heilige Gees. 
 • Bid vir die premier en regering van die Wes-Kaap. Bid vir skoon regering en vir wysheid in die toewysing van fondse om die lewensgehalte van die inwoners voortdurend te verbeter.
 • Vir elke bejaarde – dat hulle die verseker sal wees van God se troue sorg. Bid ook vir versorgers – vir krag en vir geduld, liefde en respek teenoor die bejaardes.

31 Januarie 2024

 • Bid vir al die brandbestryders wat ‘n besonder veeleisende brandseisoen beleef. Bid dat mense verantwoordelik met vuur sal omgaan en veral nie opsetlik brande sal stig nie.
 • Vir Francien wat nou die leiding neem by Caritas en vir haar helpers. Bid dat die hulp wat hulle gee tot seën sal wees en sal help om mense op hulle voete te kry.  Bid ook vir hulle fondsinsamelings.
 • Bid dat kieserregistrasie hierdie naweek vlot sal verloop en dat baie stemgeregtigdes sal registreer.
 • Bid vir humanitêre hulp aan die vrouens, kinders en bejaardes van Gasa wat alles verloor het en geweldige trauma beleef. Bid vir ‘n oplossing wat die verskriklike nood sal verlig.

24 Januarie 2024

 • Bid vir die Bestuursgroepvergadering Maandag. Bid vir al die lede, dat hulle die nodige energie en geesdrif sal hê vir die jaar wat voorlê.  Bid vir wysheid met besluitneming.
 • Die kategese – bid vir elke kategeet, dat hulle toegerus sal word met liefde en insig om die boodskap van God se liefde aan die kinders oor te dra. Bid dat die Woord in die kinders se harte sal grondvat.
 • Die burgemeester en bestuur van die Kaapse metropool. Bid vir goeie regering en doeltreffende dienslewering.  Bid dat alle gevalle van korrupsie vinnig en doeltreffend hanteer sal word.
 • Vir die Polisie – dank die Here vir elke polisielid wat met toewyding en pligsgetrouheid dien. Bid vir beskerming en ook vir die fisiese en geestelike gesondheid van lid.