GEBEDSGROEP

Kom elke Woensdag om 9:00 by die kerk bymekaar.

Sien die week se onderwerpe hier onder.

Kontakpersoon:
Hannetjie Gericke, 021 – 852 1912.

Gebedsonderwerpe 2021 en 2022

23 November 2022

 • Al ons tehuise vir bejaardes met hulle personeel en inwoners.  Bid vir die komende vakansietyd wanneer bejaardes dikwels besonder eensaam is omdat hulle geliefdes met vakansie is.  Bid dat die personeel hulle werk met bymoedigheid en toewyding sal doen.
 • Die regerende party se konferensie in Desember.  Bid dat die verloop en afloop daarvan op die ou end die beste vir ons land sal wees.
 • Bid vir gemeenskappe waar alkohol- en dwelmmisbruik en ook geweld in die feestyd verger.  Bid vir die beskerming van vroue, kinders en jongmense.
 • Die polisie en ander beskermingsdienste en veral die wetstoepassers op ons paaie.  Bid dat padgebruikers verantwoordelik sal optree.

16 November 2022

 • Almal wat betrokke is by die Kersmark.  Bid vir rustigheid, krag en goeie samewerking.  Bid ook vir die uitstallers vir wie die markte ‘n belangrike bron van inkomste is.
 • Die bestuur en beheerliggaam van Huis Marie Louw.  Bid vir die regte persoon om die finansies te behartig.  Bid dat al die personeel hulle werk met toewyding sal doen.
 • Ons parlement.  Bid dat parlementslede ‘n begrip sal hê vir hulle pligte en verantwoordelikhede en bereid sal wees om hulle werk met geesdrif en verantwoordelikheid te doen.
 • Vir die mense in die noorde van Mosambiek waar insypelaars weer aktief is en die bevolking terroriseer.  Bid dat die regering en weermag verantwoordelikheid sal aanvaar om die bevolking te beskerm.

9 November 2022

 • Die inwoners van informele nedersetting wat hierdie tyd van die jaar dikwels alles verloor in brande.  Bid vir die veiligheid van brandbestryders.
 • Geweld teen vroue en kinders neem in ons land epidemiese afmetings aan.  Bid vir alle instansies wat met jong seuns werk om hulle aan positiewe rolmodelle bloot te stel en so die geweldsiklus te help verbreek.  
 • Die kerkraadsvergadering Dinsdagaand.  Bid vir elke kerkraadslid vir wysheid en toewyding.
 • Al die leerders wat besig is met eksamen.  Bid vir rustigheid en goeie konsentrasie met hulle voorbereidings.

2 November 2022

 • Verkeersveiligheid op ons land se paaie.  Bid vir wetstoepassers en vir streng toepassing van verkeersreëls.  Bid dat alle voertuigbestuurders met verantwoordelikheid sal bestuur.
 • Die werk wat by Vensil voorskoolse sorgsentrum in Nomzamo gedoen word. Bid vir al die personeel, vir liefde en toewyding en goeie gesondheid om ‘n positiewe verskil aan die kinders se lewens te maak.  Bid vir die projekspan van Helderberguitreik wat daar betrokke is.
 • Almal wat betrokke is by die stryd teen bendes en dwelmhandel.  Bid dat daar by die polisieleierskap die wil sal wees om korrupsie uit te roei.  Bid vir elke polisielid wat ten spyte van druk en versoeking ‘n reguit pad wil loop.
 • Die Kaapse metro wat moet beplan vir behuising, water en dienste vir ‘n moontlike bevolkingstoename van 900 000 mense in die volgende 8 jaar.

26 Oktober 2022

 • Bid vir Babette en die Kerssangdiens se beplanning en voorbereiding.  Ons dank God vir haar lewe en bydrae tot ons gemeente.
 • Universiteits- en ander studente wat besig is of binnekort begin met eksamen.  Bid vir hulle voorbereiding en bid dat die eksamens sonder ontwrigting sal plaasvind.
 • Die werk van Helderberguitreik se Seniorsorgprojek.  Bid vir liefde en toewyding en vir goeie finansiële ondersteuning sodat hulle behoeftige bejaardes kan help met persoonlike benodigdhede.
 • Bid vir ons land.  Bid vir leiers wat moreel en eties leef en wat wil diens lewer eerder as self verryk.

19 Oktober 2022

 • Bid vir die Kersmark en vir almal wat betrokke is.  Bid vir geesdrif en goedgesindheid en dat moontlike haakplekke doeltreffend uitgestryk sal word.
 • Ouers van tieners wat moet leiding gee in ‘n wêreld wat anders lyk as die een waarin hulle grootgeword het.  Bid vir onvoorwaardelike liefde, wysheid en geduld.
 • Bejaardes wie se kinders ver is en wat eensaam is en ondersteuning nodig het.  Bid dat ons oop harte al hê om te help waar ons nood raaksien.
 • Bid dat daar ‘n spoedige einde mag kom aan die oorlog in Oekraïne.  Bid vir al die slagoffers van die oorlog aan albei kante – burgerlikes, vlugtelinge en soldate.

11 Oktober 2022

 • Bid vir Johan, Braam, Liesle, Babette, Sharon en Philemon vir geesdrif en energie vir die laaste kwartaal se eise.
 • Werner en sy helpers wat leiding neem met die Gesinsdienste in die saal. Bid dat die kinders iets sal ervaar van die onvoorwaardelike liefde en genade van God.
 • Matrieks en studente wat vir die eksamen voorberei. Bid dat beurtkrag nie hulle voorbereiding sal belemmer nie.
 • Suid-Afrika het die hoogste voorkoms van Fetale Alkoholsindroom in die wêreld. Bid vir instansies wat daaroor navorsing doen en wat hulle toelê op bewusmaking en opvoeding.

5 Oktober 2022

 • Vir die nuwe Eskomraad en topbestuur vir wysheid, insig en moed om die kragkrisis te bestuur.
 • Vir die nuwe skoolkwartaal, vir die onderwysers en leerders, in die besonder vir die laaste kwartaal van die Gr. 12’s.
 • Vir groter stabiliteit in die wêreld-ekonomie, veral in Brittanje en Europa.
 • Vir almal in ons gemeente wat siek is en ook vir hulle versorgers.  Bid vir hulle geestelike welsyn – dat hulle te midde van die druk van siekte die vrede van God sal ervaar.
 • Vir Ds. Johan en Christine se reis na Europa – dat hul lekker sal uitrus en met hul familie kuier en veilig na ons sal terugkeer.

28 September 2022

 • Vir Ds. Johan en Christine se reis na Europa – dat hul lekker sal uitrus en met hul familie kuier en veilig na ons sal terugkeer.
 • Vir die komende skoolvakansie – dat alle voertuigbestuurders verantwoordelik sal optree. Bid ook vir die verkeerpersoneel se veiligheid.
 • Bid dat die pogings van die Kaapse metroraad om ontvoerings vir lospryse te bekamp en voorkom suksesvol sal wees. Bid vir goeie samewerking met die polisie.
 • Vir kinders wat gedurende die skoolvakansie sonder toesig sal wees – bid vir hulle beskerming, veral in gebiede waar misdaad hoog is. Bid ook vir alle vakansieprogramme wat aangebied word om kinders konstruktief besig te hou.
 • Gemeenskappe in verskillende dele van Afrika wat geteister word deur ISIS. Daar is dikwels ontvoerings vir lospryse en die regerings is nie baie effektief om die probleem te hanteer nie.  Bid vir die situasie en veral vir mense wat gedurig in vrees lewe.

21 September 2022

 • Vir al die ouetehuise en sorgsentrums in ons dorp.  Bid vir die personeel, vir toewyding, empatie en geduld, veral met die ekstra druk wat hulle agv beurtkrag ervaar.  Bid ook vir die personeel se huislike omstandighede wat soms ook groot eise aan hulle stel.
 • Vir ons land se tieners wat as gevolg van groepsdruk en onsekerheid oor hulle toekoms baie stres en dikwels ook depressie ervaar.  Bid ook vir ouers en onderwyseres vir wysheid om dit raak te sien en hulp te kry waar nodig.
 • Die bestuursgroepvergadering Maandag – bid dat die besluite wat geneem word die gemeente en die Koninkryk sal dien.
 • Bid vir oplossings vir die kragkrisis.  Bid dat die regering oop sal wees vir alternatiewe opsies van kragvoorsiening.

14 September 2022

 • Vir ons gemeente:  kom ons bid Paulus se gebed vir die Efesiërs (Ef. 3:14-21) vir onsself en vir elke gemeentelid.  “Mag (ons) sy liefde ken, die liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag (ons) heeltemal vervul word met die volheid van God.”
 • Alle instansies wat in tronke werk om gevangenes te help om hul lewensrigting te verander.  Bid vir elke gevangene wat soekend is, dat hulle die wonder van Jesus se belofte sal ondervind: die wat soek, sal vind.
 • Die burgemeester en burgemeesterkomiteelede van Kaapstad – vir wysheid om die uitdagings van die stad te hanteer, veral in die toewysing en spandering van die begroting, sodat alle inwoners gedien sal word.
 • Vir projekte om voorskoolse sorg te verskaf in die arm gemeenskappe.  Bid vir goeie toesig oor die werk, vir finansies en vir toegewyde personeel.

 

7 September 2022

 • Elke organisasie in die Helderberg wat onder dwelmverslaafdes werk.  Bid ook vir gerehabiliteerde dwelmverslaafdes se integrasie in die samelewing.
 • Die personeel van die Onkologie-eenheid.  Bid vir empatie en begrip, veral waar hulle pasiënte moet behandel wie se prognose nie goed is nie.
 • Die personeel van die plaaslike polisiekantoor.  Bid vir die bevelvoerder en elke personeellid – vir hulle veiligheid en ook dat hulle die versoeking sal weerstaan om by korrupsie en omkopery betrokke te raak.  Bid ook vir goeie samewerking in die kantoor.
 • Vir bejaardes wat eensaam is omdat hulle kinders ver is, of daar geen ander familie is nie.  Bid dat hulle baie bewus sal wees van God se nabyheid en sorg.

31 Augustus 2022

 • Almal wat betrokke is by die kategese in die kerksaal tydens die erediens.  Bid dat die boodskap van God se liefde in die kinders se harte sal grondvat.
 • Al die skole in ons omgewing – bid veral vir die skoolhoofde wat moet leiding neem om die kultuur van die skool te vorm.  
 • Een uit elke tien Suid-Afrikaners gaan elke dag honger slaap.  Bid vir alle instansies wat betrokke is by voedselverskaffing aan behoeftiges. Bid ook vir die nodige befondsing.
 • Bid vir almal wat vrywillig onder gevangenes werk om die evangelie te bring.  Bid gevangenes sal ontdek dat daar vir hulle blywende hoop op nuwe lewe is.

24 Augustus 2022

 • Die voorbereidings vir die basaar – bid vir elke konvenor, vir genoeg helpers en vir vreugdevolle samewerking.
 • Vir alle politieke leiers in ons land.  Bid dat hulle met verantwoordelikheid sal praat en optree.
 • Vir die werk van Caritas wat nou ook die uitdaging van voedselprysinflasie moet hanteer.  Bid vir geesdrif en vir wysheid in die toewysing van hulp.
 • Bid vir vroue en meisies wat so dikwels slagoffers van seksuele geweld is.  Bid vir ‘n verandering in die kultuur wat geweld teen vrouens en kinders as normaal en aanvaarbaar sien.

17 Augustus 2022

 • Chris en Annemarie Hollenbach en almal wat betrokke is by die werk onder die haweloses in ons dorp.  Bid vir wysheid om diegene te help wat graag weer op hulle eie voete wil staan.  Bid ook vir die nodige befondsing.
 • Al die instansies wat betrokke is by vroeë kinderontwikkeling in die agtergeblewe gemeenskappe, ook vir projekte van Helderberg Uitreik.  Bid vir die fisiese en emosionele versorging van die kinders, en ook vir effektiewe skoolvoorbereiding.
 • Vir ouers in geweldgeteisterde gemeenskappe wat hulle kinders goed probeer grootmaak in ‘n omgewing van misdaad en bendebedrywighede.  Bid vir die beskerming van kinders.
 • Die kerkraadsvergadering op 23 Augustus.

10 Augustus 2022

 • Bid vir buitelanders wat deur xenofobiese geweld bedreig word agv die massaverkragting van vroue deur zama-zamas aan die Wes-Rand.
 • Die Mosambiekgeletterdheidspan (Annemarie en André Theart) wat help met kosverspreiding aan slagoffers van die geweld in Noord-Mosambiek.  Bid ook vir die herbou van vernietigde infrastruktuur in Quionga sodat hulle hulle werk daar kan hervat.
 • Vir die premier en die regering van die Wes-Kaap.  Bid vir wysheid om die belangrikste prioriteite te bepaal en beplanning effektief uit te voer tot voordeel van al die inwoners.
 • Vir oplossings vir die werkloosheid in ons land.

3 Augustus 2022

 • Sharon, Philemon, Liesle en Braam – dank die Here vir hulle goedgesindheid en toewyding.  Bid dat die Here vir hulle en hulle gesinne in elke behoefte sal voorsien.
 • Die misdaad- en geweldsituasie in ons land.  Bid vir kreatiewe leierskap wat die kernoorsake kan identifiseer en begin hanteer.
 • Vir al die slagoffers van die oorlog in Oekraïne.  Bid vir ontworteldes en getraumatiseerde soldate.  Bid vir ‘n einde aan die oorlog.
 • Bid vir die bestuur van Helderberg Uitreik – vir wysheid in die bestuur van finansies, besluitneming en ondersteuning van die projekte.

    27 Julie 2022

 • Johan en Christine, vir moed en wysheid vir die nuwe kwartaal.  Bid vir energie en lewensvreugde, dag vir dag.
 • Bid vir die basaarvoorbereidings, veral vir diegene wat die leiding neem.  Bid vir goeie samewerking, geesdrif en goeie gesondheid.
 • Almal in ons gemeente wat finansiële druk ervaar met die immer stygende lewenskoste.  Bid vir geloofsvertroue in die troue sorg van God.
 • Ons President en die regering – vir gewilligheid om besluite te neem en uit te voer wat in die beste belang van ons land se mense sal wees.  Bid vir stabiliteit.

  20 Julie 2022

 • Die nuwe skoolkwartaal – bid dat dit sonder ontwrigting sal verloop.  Bid vir skoolhoofde en onderwysers – vir toewyding aan die leerders en aan hulle opvoedingstaak.  Bid dat leerders hulle onderwysers sal respekteer.
 • Vir regerings oor die wêreld wat die groeiende klimaatskrisis moet hanteer.  Bid vir wysheid en gewilligheid om goeie besluite te neem.
 • Vir almal in ons gemeente wat siek is en ook vir hulle versorgers.  Bid vir hulle geestelike welsyn – dat hulle te midde van die druk van siekte die vrede van God sal ervaar.
 • Bid vir almal wat saamwerk vir die Sop- en Poedingaand.  Bid dat dit ‘n geleentheid van warm samesyn sal wees.

15 Junie 2022

 • Vir die komende skoolvakansie – dat onderwysers en leerders kans sal hê om hulle batterye te herlaai vir die nuwe kwartaal.  Bid ook vir die beskerming van leerders wat tuis sonder toesig sal wees.
 • Bid vir stabiliteit in ons land in die aanloop tot die ANC se leierskapsverkiesing aan die einde van die jaar.
 • Rampbestuurspanne van die metro en omliggende munisipaliteite wat die uitwerking van die winterstorms moet hanteer.  Bid ook vir hulporganisasies wat uitreik na slagoffers van die storms.  Bid vir vrywilligers en vir finansiering.
 • Vir die personeel van die hospitale in ons omgewing.  Bid dat hulle met toewyding sal werk en altyd die pasiënte eerste sal stel.  Bid ook vir geduld en meelewendheid.

        

         

          8 Junie 2022

 • Studente en leerders wat eksamen skryf.  Bid vir kinders wie se huislike omstandighede dit moeilik maak om te studeer.  Bid vir toewyding en motivering.
 • Vir ‘n oplossing vir die konflik in Oekraïne.  Bid vir burgerlikes wat geweldige lyding moet verduur.  Bid veral vir die kinders
 • Die polisie en algemene wetstoepassing.  Bid vir hervorming in die leierskap en in die kultuur sodat mense weer vertroue in die polisie sal ontwikkel en nie wet in eie hande neem soos nou so dikwels gebeur nie.  
 • Bid vir ons land vir leiers op alle gebiede wat altyd die belang van ons land en gemeenskap eerste sal stel.

        

           1 Junie 2022

 • Bid vir versoening in ons land.  Bid vir die genadegawe om ander mense net as medemense te sien en nie as ‘n bedreiging nie.
 • Vir al die konflikgebiede in Afrika waar mense se lewensbestaan bedreig word veral deur insypelaars met bande met die Islamitiese Staat.  Bid vir die regerings wat moet probeer weerstand bied en hulle burgers beskerm.
 • Die werk van die Nasionale Vervolgingsgesag in die stryd teen korrupsie.  Bid vir effektiewe vervolging sodat die gety teen korrupsie sal draai.
 • Hester en haar helpers by Caritas.  Bid vir goeie ondersteuning van die gemeente en ook vir wysheid met hulpverlening.

        

           25 Mei 2022

 • Die werk van die Bybelgenootskap.  Bid vir genoeg ondersteuning en fondse om steeds Bybels teen ‘n billike prys beskikbaar te stel.  Bid ook vir die direksie, bestuur en werknemers.
 • Vir Dienende Hande se ete ten bate van Huis Marie Louw – bid vir elkeen wat saamwerk en ook vir goeie ondersteuning.
 • Bid vir die aanstelling van ‘n nuwe bestuurder vir Helderberg Uitreik.  Bid dat die regte persoon gevind sal word vir die veeleisende pos.
 • Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement wat groot uitdagings het agv die instroming van mense uit ander provinsies.  Bid vir wysheid in die toewysing van hulle begroting.

        

           18 Mei 2022

 • Bid dat ons iets sal begryp van die betekenis van Christus se Hemelvaart as Seun van God enSeun van die Mens, wat aan mense gelyk geword het, gesterf het en opgestaan het – dat Hy ook vir ons saam met Hom vrye toegang tot die hemel verseker waar Hy heers as Heer van die here.
 • Bid vir die lewensnoodsaaklike werk van die Bloeddiens.  Bid vir genoeg skenkers, vir die personeel en vrywilligers.  Dank God vir die lewens wat deur die werk gered word.
 • Die bediening by Helderberghospitaal – dank God vir Alicia se leiding oor die jare, en bid vir Lynette Jacobs wat by haar sal oorneem.  Bid dat die liefde van Christus deur hulle sigbaar sal word.
 • Bid vir die stryd in ons land teen die georganiseerde misdaad wat besig is om ons samelewing en ekonomie te verniel.  Bid vir die Polisie se eenheid teen georganiseerde misdaad.

        

           11 Mei 2022

 • Bid vir die werk van Dienende Hande.  Dank God vir hulle geesdrif en toewyding.  Bid dat die werk ook vir hulle vreugde sal verskaf.
 • Veeboere ly groot skade aan die hand van veediefstalsindikate.  Bid dat die regering en die polisie die saak ernstig sal opneem sodat mense se lewensonderhoud en voedselsekerheid beskerm kan word.
 • Herstelwerk in KZN – bid dat die provinsiale regering dit effektief sal hanteer en bereid sal wees om kundiges te betrek.  Bid ook vir privaatinstansies wat ‘n bydrae lewer.  Bid vir almal wat haweloos gelaat is.
 • Die personeel van die hospitale in ons area.  Bid vir die nodige krag en toewyding, en vir empatie met pasiënte.  Dank God vir hulle werk.

        

           4 Mei 2022

 • Bid dat ons as gelowiges nie moedeloos sal raak as ons na die omgekrapte wêreld om ons kyk nie, maar sal vashou aan die seker hoop dat God met die hele skepping op pad is na bevryding (Rom 8:20-24).
 • Vir al die instansies wat werk om ongewenste swangerskappe te help voorkom.  Bid vir befondsing en vir toegewyde vrywilligers. Bid ook vir toegang tot skole.
 • Vir Johan se voorbereiding vir Pinkster.  Bid ook vir ons as gemeente dat ons harte sal oop wees om te hoor wat die Gees vir ons elkeen wil sê.
 • Vir die ouetehuise in ons omgewing, veral vir Huis Marie Louw waar heelwat van ons gemeentelede woon.  Bid vir die bestuur vir wysheid om die moeilike finansiële omstandighede wat agv Covid ontstaan het te hanteer.

        

           20 April 2022

 • Hulpverlening en herstelwerk in die vloedgeteisterde gebiede in KZN.  Bid dat die geld wat die regering bewillig doeltreffend aangewend sal word en nie weens korrupsie sal verdwyn nie.
 • Plaaswerkers in die Wes-Kaap – bid vir goeie verhoudings met werkgewers en bid veral vir werk wat gedoen word om alkohol- en dwelmmisbruik te beveg.
 • Bid vir oorlogslagoffers in Oekraïne en alle ander konflikgebiede  oor die wêreld.  Bid vir vrede en herstel.
 • Die vergadering van ons gemeente se Bestuursgroep Maandag.  Bid vir al die lede, en bid vir wysheid om die beste besluite in diens van die Koninkryk te neem.

        

           13 April 2022

 • Almal wat ly onder die oorstromings in KZN, veral armes wat huise en besittings verloor het.  Bid ook vir die nooddienste en hulporganisasies.
 • Die mense van Afghanistan wat ly onder ‘n onderdrukkende regering en geweldige hongersnood en werkloosheid.  Bid vir Christene wat aktief vervolg word.
 • Alle kerkleiers in ons land – bid vir ‘n onverdeelde hart en die genade om te onderskei wat regtig saak maak en in belang van die Koninkryk is.
 • Bid dat ons as Christene sal leef met aanvaarding en verdraagsaamheid teenoor almal – ook dié wat anders as ons lyk of dink, in die wete dat God se liefde en aanvaarding allesomvattend is.

         6 April 2022

 • Bid vir ons gemeente se bedrywighede in die nuwe kwartaal – die komende Minimark en die Paassangdiens, vir almal wat die leiding neem en al die medewerkers.
 • Bid vir almal wat hulp verleen aan slagoffers van die oorlog in Oekraïne.  Bid vir hulle beskerming en vir geestelike krag sodat hulle draers van hoop en vergifnis te wees.
 • Vir ons nuwe polisiehoof vir wysheid, doelgerigtheid en deursettingsvermoë om ‘n positiewe verandering by die polisiemag te bring sodat die bevolking weer vertroue in die polisie kan hê.
 • Bid dat ons saam met mede-Christene oor die wêreld hierdie Paasfees iets sal beleef van Christus se solidariteit met die mensdom in ons swakheid en onvermoë.

          30 Maart 2022

 • Die skole wat heropen – bid vir die onderwysers, vir energie en wysheid om die nuwe kwartaal aan te pak.  Bid ook dat die leerders hulle samewerking sal gee.
 • Bid vir die soldate wat in die Oekraïne veg, baie van hulle jong dienspligtiges, wat geestelike en fisiese trauma opdoen wat lewenslank by hulle sal bly.  Bid vir vrede.
 • Vir ons land se hospitale, veral sommige staatshospitale waar dienste feitlik ineengestort het.  Bid dat die gesondheidsowerhede die krisis ernstig sal opneem en bekwame mense sal aanstel om hospitale te bestuur.
 • Bid vir al die enkelouers in ons land wat alleen hulle kinders moet grootmaak.  Bid vir geduld, wysheid en ook vir finansiële voorsiening waar dit swaar gaan.

          16 Maart 2022

 • Bid vir die voorbereidings vir die Minimark op 9 April en ook vir die Paassangdiens op 10 April.
 • Tropiese siklone het die afgelope seisoen veral dele van Mosambiek en Malawi swaar getref.  Bid vir mense wat ontwortel is en alles verloor het.  Bid ook vir die owerhede wat hulle moet huisves en vir hulporganisasies.
 • Bid steeds vir die situasie in die Oekraïne, veral vir burgerlikes wat swaar ly.  Bid ook dat al meer mense tot die besef sal kom dat oorlog niks oplos nie.
 • Vir slagoffers van geweldsmisdaad in ons land en hulle naasbestaandes.  Bid vir genade om die trauma te verwerk.  Bid ook vir die mense wat die misdade pleeg.

          9 Maart 2022

 • Ons provinsiale premier en sy kabinet.  Bid vir wysheid om die besondere uitdagings in ons provinsie te hanteer.  Bid dat elke minister sy/haar portefeulje met verantwoordelikheid en integriteit sal bestuur tot voordeel van al die mense van die Wes-Kaap.
 • Bid vir die Nasionale Vervolgingsgesag.  Bid dat hulle hulle bronne en personeel so sal bestuur dat misdadigers suksesvol aangekla en vervolg sal word en wet en orde in ons land versterk sal word.
 • Die burgerlikes in die Oekraïne en ander konflikgebiede wat ly onder die geweld en vernietiging van oorlog.  Bid ook vir die beskerming van hulporganisasies wat in verskillende gebiede ondersteuning verleen.
 • Vir almal wat onder die donker wolk van depressie leef, en ook vir hulle naasbestaandes.  Bid vir sielkundiges, beraders en psigiaters wat met terapie en medikasie hulp verleen.

          2 Maart 2022

 • Vir almal wie se lewens ontwrig word deur die konflik in die Oekraïne.  Bid vir vlugtelinge wat sukkel om uit die land te kom.  Bid vir die buurlande wat die vlugtelinge moet ontvang.
 • Vir gemeenskappe wat met ernstige dwelm- en drankmisbruik te kampe het.  Bid vir ouers wat hulle kinders daarteen probeer beskerm.  Bid vir almal wat by rehabilitasieprogramme betrokke is – vir wysheid, geduld en deursettingsvermoë.
 • Vir die aanstelling van ‘n nuwe Polisiehoof.  Bid dat dit die regte persoon sal wees om die Polisiediens te lei na groter doeltreffendheid in die stryd teen misdaad en korrupsie.
 • Bid vir beskerming van vervolgde Christene wêreldwyd.  Bid dat hulle die genade sal ontvang om haat met liefde te beantwoord en so ligdraers te wees.

          23 Februarie 2022

 • Bid dat ons sal oop wees vir die boodskap en betekenis van die Lydenstyd en daardeur geestelik verdiep sal word.
 • Vir almal in ons gemeente wat siek is, veral vir die wat terminaal is.  Bid dat hulle God se nabyheid in hierdie laaste skof op pad na die Lig sal belééf.
 • Vir goeie verhoudings tussen verskillende groepe en rasse in ons land.  Bid dat mense wat verdeeldheid wil saai nie die oorhand sal kry oor vredemakers en versoeners nie.  
 • Bid vir huwelike wat weens allerhande faktore onder druk is.  Bid dat huweliksmaats bereid sal wees om na oplossings te soek.  Bid ook vir beraders wat hulp verleen.

          16 Februarie 2022

 • Ons gemeente se kategese en die Sondagoggend jeugdienste.  Bid dat die kinders se harte geraak sal word deur die boodskap van God se liefde.  Bid ook vir Werner en al die kategete.
 • Vir die kerkraadsvergadering Dinsdagaand.  Bid dat elkeen sal oop wees vir die leiding van die Gees, en dat die besluite wat geneem word in diens van die Koninkryk sal wees.
 • Bid vir ‘n vreedsame oplossing vir die krisis in die Oekraïne.  Bid vir die leiers wat die situasie moet hanteer.
 • Vir ons land se staatsdiens.  Bid vir die amptenare – dat hulle met geesdrif, toewyding en eerlikheid hulle werk sal doen in diens van landsburgers en tot voordeel van die land.

          9 Februarie 2022

 • Vir Babette en haar span wat van elke erediens ‘n besondere belewenis maak.  Dank God vir hulle talent en hulle bereidheid om dit in diens van die Koninkryk te stel.
 • Vir ons Polisiediens en veral vir die topstruktuur.  Bid dat daar ‘n wil sal wees om korrupsie en ondoeltreffendheid te bestry.  Bid ook vir die polisielede op die grond wat gevaarlike en veeleisende situasies moet hanteer.
 • Ons land se maatskaplike werkers wat soms voor oorweldigende uitdagings te staan kom.  Bid vir hulle eie geestesgesondheid en vir wysheid en empatie teenoor hulle kliënte.
 • Universiteite en ander naskoolse opleidingsinstansies – bid vir die administratiewe personeel wat die nuwe inskrywings moet hanteer en vir studente wat vir die eerste keer inskryf en nuwe uitdagings moet hanteer.

          2 Februarie 2022

 • Al die personeel wat help om ons gemeente se bedrywighede in stand te hou en glad te laat verloop – Sharon, Liesle, Braam en Philemon.  Bid ook vir hulle gesinne.  Dank God vir hulle vriendelikheid, geduld en toewyding.
 • Vir oplossings vir ons land se groot werkloosheidsprobleem.  Bid dat die regering beleid sal volg wat enterpreneurskap en beleggings aanmoedig.
 • Bid vir verandering in die diepgewortelde houdings by baie mense wat dink dis in orde om vroue en kinders seksueel te misbruik.  Bid vir al die instansies wat hulp verleen.  
 • Al die aftree-oorde in ons dorp – bid vir die nodige finansies.  Bid ook vir die bestuur en vir die personeel – dat hulle altyd met liefde en deernis en respek teenoor die inwoners sal optree.

          26 Januarie 2022

 • Vir Johan en Christine en hulle gesin.  Bid vir inspirasie vir elke dag, vir goeie verhoudings en werksomstandighede en goeie gesondheid.
 • Bid vir fluitjieblasers wat onder moeilike omstandighede probeer om die regte ding te doen.  Bid vir hulle beskerming en ondersteuning.  Bid ook vir die mense wat fluitjieblasers intimideer en boelie.
 • Vir die Wes-Kaapse regering – bid vir wysheid en toewyding om die beste diens moontlik aan al die inwoners te lewer.
 • Vir alle brandbestryders gedurende die brandseisoen.  Bid vir hulle veiligheid.  Bid ook dat mense verantwoordelik met vuur sal omgaan en dat brandstigters se pogings in die kiem gesmoor sal word.

          17 November 2021

 • Dank die Here vir ons omgeewerkers en vir die werk wat hulle doen. Bid vir krag en toewyding en vir meelewing met wykslede. 
 • Bid vir almal wat betrokke is by moderne slawerny en mensehandel. Bid vir die bevryding van die slagoffers en  vir diegene wat dit bedryf – dat hulle sal besef dat hulle op die pad van dood is, en dat wat hulle aan hulself doen net so erg is soos dit wat hulle aan hulle slagoffers doen.
 • Vir die Kersmark – bid dat ons almal met liefde en verdraagsaamheid sal saamwerk, bereid om te dien en bereid om met grasie toe te gee waar nodig.
 • Vir Babette en almal wat betrokke is by die Kerssangdiens. Bid dat die geleentheid vir ‘n vreugdevolle en geseënde voorbereiding vir Kersfees sal wees.

          10 November 2021

 • Die Kerkraadsvergadering Maandagaand. Bid vir ‘n gees van eensgesindheid en toewyding en dat goeie besluite geneem sal word.
 • Die bestuur van Eskom. Bid dat hulle doelgerig sal werk om misdaad en korrupsie uit te roei en dat daar vordering sal wees om kragvoorsiening te stabiliseer.
 • Vir die personeel en pasiënte in ons hospitale en klinieke wat weens beurtkrag onder bykomende druk is, veral in gebiede waar daar nie voorsiening is vir noodkragopwekkers nie.
 • Ons President, vir goeie gesondheid, wysheid en doelgerigtheid om ons land op ‘n goeie pad te lei sodat daar vir al die inwoners ‘n beter lewe sal wees.

          3 November 2021

 • Vir ons kantoor- en terreinpersoneel – vir Liesle, Braam, Philemon en Sharon. Bid dat dit met hulle en hulle gesinne goed sal gaan.  Bid vir goeie gesondheid en vir krag vir elke dag se uitdagings.
 • Vir die nuwe bestuur van die Kaapse Metropool. Bid dat hulle met toewyding sal werk om die lewens van al die mense van die metropool te verbeter deur doeltreffende dienslewering.
 • Almal wat slagoffers is van godsdienstige onverdraagsaamheid en vervolging. Bid dat mense se harte sal verander om meer verdraagsaam en aanvaardend teenoor almal te wees.
 • Ons land se skoolhoofde. Bid vir wysheid om die eise van hul werk te hanteer, goeie dissipline te handhaaf en hulle personeel en leerders te inspireer, veral deur hulle voorbeeld.

          27 Oktober 2021

 • Bid dat die verkiesing sonder voorval sal verloop. Bid dat raadslede verkies sal word wat gewillig en bekwaam is om hulle gemeenskappe te dien en korrupsie aktief te beveg.
 • Die VN se klimaatsveranderingsberaad (COP26) wat op 31 Oktober begin. Bid dat al die lande wat betrokke is hulle sal verbind tot daadwerklike optrede om die klimaatskrisis te hanteer en die effek daarvan op kwesbare ekosisteme en gemeenskappe te beperk.
 • Vir die meer as 600 000 inwoners van Suid-Soedan wat weens die ergste oorstromings in 60 jaar sonder heenkome is of hulle oeste verloor het. Vier uit elke vyf inwoners leef reeds in absolute armoede.
 • Vir die voorbereidings vir die Kersmark – bid vir genoeg vrywilligers en dat die reëlings glad sal verloop.  Bid ook vir die uitstallers se voorbereidings.

          20 Oktober 2021

 • Bid dat die matriekeksamen sonder voorval sal verloop. Bid vir die leerders vir motivering, toewyding en kalmte.  Bid spesiaal vir matrieks wie se huislike omstandighede ongunstig is.
 • Die voorbereidings vir die verkiesing. Bid dat die OVK hulle werk doeltreffend en sonder vooroordeel sal doen sodat ons vertroue kan hê in die verkiesingsuitslag.
 • Bid vir huwelike wat weens baie faktore onder druk is. Bid vir volwassenheid, toegeeflikheid en deursettingsvermoë by huweliksmaats.  Bid ook vir kinders wat grootword in huise waar daar baie spanning is.
 • Ons tehuise vir bejaardes – vir die personeel en inwoners.  Bid vir wedersydse respek en geduld.  Bid ook vir die personeel vir empatie en uithouvermoë.  Bid vir effektiewe en verantwoordelike bestuur.

          13 Oktober 2021

 • Die nuwe skoolkwartaal – bid dat dit sonder onderbreking sal verloop. Bid vir die onderwysers en leerders wat ‘n moeilike jaar gehad het – dat almal met toewyding sal saamwerk om leerplanne af te handel.
 • Vir ons gemeente se aktiwiteite in die komende maande.  Bid dat almal met goedgesindheid en vreugde sal saamwerk.
 • Caritas – vir Hester en haar helpers. Bid vir wysheid met hulpverlening.  Bid ook vir die hulpbehoewendes – dat hulle self in staat sal wees om hulle omstandighede te verbeter.
 • Bid dat al ons land se mense sal besef watter verantwoordelikheid daarmee saamgaan om ‘n kind in ons oorbevolkte wêreld te bring.

          6 Oktober 2021

 • Die nuwe skoolkwartaal – bid dat dit sonder onderbreking sal verloop. Bid vir die onderwysers en leerders wat ‘n moeilike jaar gehad het – dat almal met toewyding sal saamwerk leerplanne af te handel.

 • Vir ons gemeente se aktiwiteite in die komende maande. Bid dat almal met goedgesindheid en vreugde sal saamwerk.

 • Caritas – vir Hester en haar helpers. Bid vir wysheid met hulpverlening. Bid ook vir die hulpbehoewendes – dat hulle self in staat sal wees om hulle omstandighede te verbeter.

 • Bid dat al ons land se mense sal besef watter verantwoordelikheid daarmee saamgaan om ‘n kind in ons oorbevolkte wêreld te bring.

 

          29 September 2021

 • Bid vir die veiligheid van kinders gedurende die skoolvakansie, veral waar daar nie toesig is nie. Bid ook dat dit vir onderwysers ‘n goeie ruskans sal wees.
 • Vir demensielyers en hulle familie en versorgers. Bid vir geduld en die genade om met deernis die uitdagings te hanteer.
 • Vir die polisiediens – vir die Polisiekommissaris en ook die kommissarisse in elke provinsie. Bid vir toewyding en vir wysheid om die uitdagings so te hanteer dat die polisie wet en orde effektief en onpartydig sal kan handhaaf.
 • Bid vir almal wat geraak word deur die brande in die Vrystaat en Noord-Kaap. Bid vir vroeë reën sodat die weiding kan herstel.

          22 September 2021

 • Helderberg Uitreik, veral vir projekte wat negatief geraak is deur die inperking en Covid 19 maatreëls. Bid vir kreatiewe oplossings en ook vir finansiële steun.
 • Depressielyers en die sielkundiges, psigiaters en beraders wat hulp verleen. Bid dat daar al groter begrip en empatie sal ontwikkel vir hierdie siekte.  Bid ook vir die naasbestaandes van depressielyers en almal wat geliefdes as gevolg daarvan aan die dood moes afstaan.
 • Die voorbereidings en beplanning vir die Kersmark. Bid vir die uitstallers en die komitee.
 • Vir ons President en al die lede van sy kabinet. Bid vir wysheid, en bid dat die beste belang van ons land en die hele bevolking hulle eerste prioriteit sal wees.

          15 September 2021

 • Bid dat al meer mense wat nog huiwerig is oor inenting gemoedsrus daaroor sal kry en bereid sal wees om hulle te laat inent sodat ons ‘n ernstige vierde golf van die virus gespaar kan bly.
 • Vir gesondheidswerkers wat geestelik en fisies uitgeput is as gevolg van die aanhoudende druk en spanning wat die virus meegebring het. Bid dat daar vir hulle geleentheid sal wees om te rus en tot verhaal te kom.
 • Vir Babette en almal wat met haar saamwerk. Dank God vir die sielsverrykende bydrae wat hulle tot ons eredienste lewer.
 • Die Loeriesfontein Omgeeprojek – bid vir genoeg bydraes en ondersteuning. Bid dat elke ontvanger daardeur bemoedig sal word.

          8 September 2021

 • Vir Johan, vir die fisiese en geestelike toerusting om die eise wat aan hom gestel word te hanteer. Bid dat hy genoeg geleentheid sal hê om stil te word.  Bid ook vir Christine en vir die Here se seën oor hulle en hulle kinders.
 • Vir Francien en haar helpers by Betesda. Bid dat hulle meelewing en belangstelling almal met wie hulle skakel sal bemoedig en iets van God se liefde sal laat beleef.
 • Die Kerkraadsvergadering Maandagaand. Bid dat al die besluite met wysheid en in afhanklikheid van God sal geneem word.
 • Vir die mense van die Kaapse Vlakte wat te midde van bendegeweld, verslawing en misdaad moet oorleef. Bid vir elke inisiatief wat daarop gemik is om jong mense te help om positiewe lewenskeuses te maak.

          1 September 2021

 • Dank God vir die goeie afloop van ons basaar en die goeie gesindheid waarin dit geskied het. Bid dat ons as gemeente altyd in ons doen en late getuies van God se liefde sal wees.
 • Vir die OVK en die besluite wat oor die plaaslike verkiesing geneem moet word. Bid dat die verloop daarvan ons demokrasie sal versterk.
 • Vir almal wat getref is deur die orkaan Ida, veral die mees weerlose deel van die bevolking. Bid dat noodleniging effektief sal wees.
 • Vir geweldige groot werklose deel van ons bevolking.  Bid vir ekonomiese beleid wat sal bydra tot beleggings en ekonomiese herstel sodat werkgeleenthede geskep kan word en mense met waardigheid vir hulleself kan sorg.

          25 Augustus 2021

 • Vir kinders in ons land wat blootgestel word aan misbruik en geweld. Bid vir al die instansies wat probeer om kinders te help.  Bid vir vrywilligers en finansiële steun.  Bid ook vir die volwassenes wat kinders misbruik.
 • Ons land se veiligheidsdienste. Bid vir die polisie en weermag wat gereed moet wees vir moontlike gewelddadige ontwrigtings.  Bid vir die leierskap en intelligensiedienste wat akkurate inligting moet insamel.
 • Die mense van Afganistan, veral diegene wat desperaat probeer om die land te verlaat omdat hulle verwag om deur die Taliban geteiken te word. Bid vir vlugtelinge wat nou ‘n nuwe heenkome moet vind.  Bid vir die Christene in Afganistan.
 • Die Bestuursgroepvergadering op 30 Augustus. Bid dat die besprekings en besluite in ‘n gees van afhanklikheid en openheid vir die leiding van die Gees sal geskied.

          18 Augustus 2021

 • Braam, Liesle, Philemon en Sharon aan wie ekstra eise gestel word tydens die Basaarkatiwiteite. Bid dat hulle elke dag vreugde mag vind in hulle werk.
 • Ons land se onderwysers. Bid vir toewyding en krag om met geesdrif voort te gaan ten spyte van die ontwrigtings weens die pandemie.  Bid ook vir hulle beskerming en gesondheid.
 • Vir die Wes-Kaapse regering. Bid vir die premier en die ministers, dat hulle goeie leiding sal gee en sal toesien dat enige korrupsie in die kiem gesmoor word.  Bid vir wysheid.
 • Vir mense in Turkye (oorstromings) en Haïti (aardbewing en tropiese storm) wat alles verloor het.  Bid vir doeltreffende hulpverlening.  Bid ook vir hulle geestelike en sielkundige nood.

          11 Augustus 2021

 • Bid vir ons basaarpoging. Bid vir die komitee en vir elke konvenor en ook vir genoeg bydraes en helpers.
 • Vir almal in ons gemeente wat swaar kry agv gesondheidsprobleme en vir hulle naasbestaandes. Bid ook vir families wat die dood van geliefdes moet verwerk.
 • Vir die hospitale en gesondheidspersoneel wat tans die piek van die derde vlaag moet hanteer. Bid vir die geestelike krag om die lang ure en veeleisende werk te hanteer.
 • Bid dat wêreldleiers en regerings die klimaatskrisis ernstig sal opneem en die nodige besluite sal neem en implementeer om die verwoestende effek van die mens op die omgewing te beperk en om te keer.

          21 Julie 2021

 • Inwoners en personeel van ons ouetehuise wat nou al so lank die Covidinperkings en afsondering moet hanteer. Bid vir bejaardes wat baie swaar kry weens gebrek aan fisiese kontak met geliefdes.
 • Vir almal betrokke by die taxigeweld in die Wes-Kaap en ook almal wat slagoffers is. Bid vir bereidheid by die betrokkenes om blywende oplossings te vind.  Bid vir beskerming van pendelaars en ook van die busdienste.
 • Vir ons polisie – vir die leierskap en ook die lede op die grond. Bid vir toewyding en verantwoordelikheidsin.
 • Vir ons land se politici – dat ‘n kultuur van diens en verantwoordelikheid teenoor ons land en al sy mense na alle politici sal uitbrei. Bly glo in wonderwerke.

          14 Julie 2021

 • Vra die Gees om ons sal leer hoe om te bid en te dink oor die gebeure in ons land.
 • Vir ons President vir wysheid, kalmte van gees en goeie gesondheid. Bid ook vir almal wat hom moet ondersteun.
 • Bid dat die inentingsprogram sonder verdere ontwrigting sal voortgaan.
 • Bid vir almal wat verliese ly as gevolg van die protes en plunderings. Bid vir die mense wat plunder.
 • Bid vir die personeel en pasiënte in ons land se hoësorgeenhede en ook vir die families van almal wat ernstig siek is.

          7 Julie 2021

 • Bid vir ons owerhede vir wysheid in die hantering van inperkingsmaatreëls.
 • Vir almal wie se werksekerheid deur die nuwe inperkings bedreig word.
 • Vir ons bevolking wat Covid-sat is en sukkel om by voorkomingsprotokolle te hou. Bid dat mense wetenskaplikes se waarskuwings ernstig sal opneem.
 • Vir die veiligheid van kinders wat gedurende die skoolvakansie dikwels sonder toesig is en blootgestel word aan allerhande versoekings en ook aan gewetenlose mense wat hulle probeer uitbuit.
 • Bid vir die instandhouding van die integriteit van ons regstelsel en van respek vir die oppergesag van die reg.

          30 Junie 2021

 • Gesondheidspersoneel, veral in die hospitale, wat nog nie geleentheid gehad het om te herstel van die druk van die vorige twee golwe nie, en nou die volgende krisis moet hanteer.
 • Bid dat meer entstof beskikbaar sal raak sodat almal wat wil, dit kan ontvang. Bid vir die uitrol daarvan, dat die voorkomingsprotokolle in die inentingslokale effektief sal wees dat die virus nie daar sal versprei nie.
 • Al die gebiede wat nog steeds ly onder droogte. Bid veral vir boere wat aan die einde van hulle eie planne en bronne gekom het.
 • Die skole wat nou verder deur die pandemie ontwrig word.  Bid vir die veiligheid van leerders gedurende die vakansie.  Bid ook dat die inenting van onderwysers vinnig en suksesvol afgehandel sal word.

          23 Junie 2021

 • Vir almal wat betrokke is by die instandhouding van ons eredienste – Braam, die span wat die stroming doen, Hannetjie en Liesle wat sorg vir kommunikasie met die gemeente, Johan en Babette en die helpers wat by die deure diens doen.
 • Leerders in agtergeblewe gemeenskappe wat reeds voor die inperking onderrigagterstande gehad het wat nou net vererger met die ontwrigte skoolbywoning. Bid dat onderwysleiers kreatiewe oplossings sal vind om die krisis in die onderwys te beredder.
 • Almal in die gemeente wat siek is, ook dié wie se name nie op die voorbiddinglys verskyn nie. Bid dat hulle elkeen die teenwoordigheid van Christus op ‘n nuwe manier sal ervaar.  Bid ook vir hulle naasbestaandes en versorgers.
 • Bid dat ons bevolking die Covid-risiko vir hulleself en ander ernstig sal opneem en voorsorgmaatreëls sal nakom.

          16 Junie 2021

 • Ons hospitale en verpleegpersoneel wat die derde Covidvlaag moet hanteer. Bid vir hulle beskerming en ook vir die energie en die moed om elke dag voort te gaan met die versorging van mense wat dodelik siek is.
 • Die miljoene vlugtelinge in Afrika wat weens konflik ontwortel is. Bid vir politieke stabiliteit dat hulle na hulle tuistes sal kan terugkeer of dat hulle nuwe tuistes sal vind.
 • Bid vir ekonomiese herstel in ons land sodat die werkloosheidskoers kan begin daal en mense nie nodig het om hulself tot misdaad te wend om te oorleef nie. Bid dat die regering wyse beleidsbesluite sal neem.
 • Bid vir die wêreldwye effektiewe verspreiding van entstof.

          9 Junie 2021

 • Hester en al haar helpers by Caritas. Bid vir wysheid met toewysing van hulp en ook vir genoeg finansiële ondersteuning.  Bid ook vir die gesinne wat hulp kry – dat hulle omstandighede so sal verander dat hulle weer selfstandig kan wees.
 • Adv Shamila Batoyi en die Nasionale Vervolgingsgesag. Bid dat hulle werk sal bydra om respek vir die reg in Suid-Afrika te herstel. Bid ook vir hulle veiligheid.
 • Bid vir Afrika. Bid vir leiers vir wie dit om die beste belang van hulle land en mense sal gaan, en nie om mag en eiebelang nie.
 • Die personeel van die ouetehuise in die Kom.  Bid vir inspirasie en moed vir elke nuwe dag en ook vir geduld en empatie met mekaar en met die inwoners.

          2 Junie 2021

 • Vir ons hospitale en mediese personeel wat moet voorberei vir ‘n volgende vlaag van die pandemie. Bid ook dat die inentingsprogram vlot sal voortgaan.
 • Vir kwesbare kinders wat in moeilike omstandighede grootword, dikwels sonder enige liefdevolle sorg. Bid vir hulle beskerming teen uitbuiting en misbruik.
 • Vir instansies soos Childline en ander organisasies wat uitreik en die nood onder kinders probeer verlig. Bid ook vir Helderberg-uitreik se projekte onder kinders.
 • Vir ons land en ons mense wat ly onder groot en klein misdaad.  Bid vir herstel van waardes – dat ons sal besef dat wat ek aan ander doen, goed of kwaad, doen ek uiteindelik aan myself.

 

          26 Mei 2021

 • Die regering vir wysheid in die hantering van die derde vlaag van Covid 19 wat blykbaar op hande is. Bid ook vir verantwoordelikheid by die bevolking om by protokolle te hou.
 • Ons polisie – bid vir sterk, etiese leierskap wat polisielede sal inspireer en ‘n kultuur van diens in die polisie sal vestig. Bid vir polisielede wat onder baie moeilike omstandighede probeer om die regte ding te doen.
 • Die beplanning vir die sop- en poeding geleentheid. Bid vir goeie samewerking en veral vir goeie ondersteuning.
 • Bid steeds vir die situasie in Noord-Mosambiek. Bid vir effektiewe optrede teen die insypelaars.  Bid ook vir toereikende hulpverlening aan vlugtelinge.

          19 Mei 2021

 • Die gemeenskappe in die Noord-Kaap wat ly onder die jarelange droogte. Bid vir die moed om elke dag voort te gaan.  Bid vir almal wat uitreik met droogtehulp.
 • Die konflik in Israel. Bid vir gewilligheid aan albei kante om vrede en oplossings te soek.
 • Die haweloses in ons dorp wat in die winter besonder swaar kry. Bid vir elke instansie en persoon wat help om die nood te verlig.  Bid ook vir finansiële ondersteuning.
 • Die kerkraadsvergadering Maandagaand. Bid vir wysheid en goeie besluitneming wat in die beste belang van die Koninkryk sal wees.

          12 Mei 2021

 • Die Wes-Kaapse regering en die hantering van die behuisingstekort en onwettige plakkers. Bid vir wysheid en kreatiewe oplossings.
 • Effektiewe uitrol van Covid-entstof. Bid ook vir verkryging van genoeg voorrade.
 • Almal wat bejaardes versorg. Bid vir geduld, deernis en goeie gesondheid.  Bid ook vir elke bejaarde wat swaar kry onder die uitdagings van die ouderdom.  Bid vir ‘n gesindheid van aanvaarding en dankbaarheid.
 • Vir ons President en die besondere uitdagings wat hy moet hanteer. Bid vir wysheid, goeie oordeel en goeie gesondheid.

          5 Mei 2021

 • Die komende Pinkstertyd. Bid vir Johan en ook vir die gemeente, dat ons oop sal wees vir die werk van die Gees in ons harte.
 • Die werk van die Zondo-kommissie – dat dit sal lei tot groter deursigtigheid en verantwoordbaarheid by die regering, en effektiewe optrede teen korrupsie.
 • Die stryd teen bendebedrywighede in die Wes-Kaap. Bid vir die beskerming van lede van die polisie se bende-eenheid.  Bid ook dat polisielede hulle nie deur bendes sal laat omkoop nie.  Bid vir die veiligheid van getuies in hofsake teen bendeleiers.
 • Vir die werk van Dienende Hande.  Bid vir seën op hulle werk, en vir die nodige energie en geesdrif en goeie ondersteuning van die kant van die gemeente.

           28 April 2021

 • Die situasie in Indië waar Covidinfeksies buite beheer is. Bid vir die regering wat die krisis moet hanteer.  Bid ook vir effektiewe buitelandse hulp, veral met die verskaffing van suurstof.
 • Heropening van die skole. Bid vir die onderwysers en leerders wat steeds onder abnormale omstandighede werk, dat hulle goed sal aanpas en die kwartaal se leerplan suksesvol sal voltooi.
 • Vir ons gemeente se kategese en al die aanbieders. Bid vir geesdrif en wysheid om die onderwerpe so aan te bied dat dit die kinders sal aanspreek.
 • Vir almal in ons gemeente wat gesondheidsprobleme het, wat van operasies herstel, wat kankerbehandeling kry en moeilike newe-effekte moet hanteer.

           21 April 2021

 • Bid vir onderlinge verhoudings. Bid dat ons as Christene bereid sal wees om die Gees toe te laat om ons te bevry van ons vooroordele en negatiewe gesindhede.
 • Die gemeenskap van Piet Retief en elke ander gemeenskap waar daar geweldige wantroue en verdeeldheid is. Bid dat Christene van alle rasse bereid sal wees om versoening te soek.  Bid ook vir die mense wat aktief rassehaat aanblaas.
 • Vir almal wat skade gely het in die brande by Kaapstad. Bid vir studente wat alles verloor het toe hulle koshuise afgebrand het.  Bid ook vir die universiteitsowerhede wat die akademiese program moet laat voortgaan en studente moet help met verblyf.
 • Bid vir die veiligheid van kinders gedurende die skoolvakansie, veral waar ouers werk en daar nie toesig is nie.

           14 April 2021

 • Die personeel en bestuur van Huis Marie Louw. Bid vir goeie samewerking en goeie besluitneming in die beste belang van die inwoners. Bid ook vir finansiële voorsiening.
 • Vir veiligheid op die paaie tydens die komende skoolvakansie. Bid dat padgebruikers verstandig en geduldig sal bestuur.
 • Ons plaaslike polisiestasie – vir die bevelvoerder en vir elke beampte, dat hulle met toewyding en verantwoordelikheid sal werk en die versoeking van korrupsie sal weerstaan. Bid ook vir hulle beskerming en geestesgesondheid.
 • Die Bestuursgroepvergadering op 19 April – bid vir wysheid om die beste besluite in belang van ons gemeente en die Koninkryk te neem.

           7 April 2021

 • Vir ons kantoor- en terreinpersoneel – Sharon, Philemon, Braam en Liesle. Dank God vir hulle toewyding en bid vir geduld en liefde om elke dag se eise te hanteer.
 • Die grondhervormingsproses in ons land – bid dat die regering erns daarmee sal maak om dit billik en sonder korrupsie te laat geskied.  Bid vir beleid wat voedselsekerheid sal verseker.
 • Hulporganisasies wat vlugtelinge in Cabo Delgado probeer bystaan. Bid dat noodvoedselvoorrade verskaf en versprei sal kan word.  Bid vir die beskerming van inwoners wat probeer terugkeer na hulle verwoeste woonplekke.
 • Huweliksverhoudings – bid vir openheid en bereidheid om na mekaar te luister sonder blaam en verwyte.

           31 Maart 2021

 • Die Minimark op 17 April. Bid vir genoeg bydraes en helpers. Bid ook vir blymoedige samewerking en goeie ondersteuning.
 • Vir families in ons land wat rou oor die dood van ‘n geliefde(s) agv geweldsmisdaad. Bid vir elkeen wat so geraak word vir die genade om dit wat gebeur het te aanvaar, vir vertroosting en uiteindelik vir vrede.
 • Vir ons regstelsel en alle regspraktisyns. Bid vir die instandhouding en behoud van ons regstelsel se integriteit en onafhanklikheid.
 • Bid vir ouers vir liefde en wysheid om aan hulle kinders leiding te gee in ‘n wêreld wat baie anders lyk as die een waarin hulle self grootgeword het.

           24 Maart 2021

 • Die Kersmarkbeplanningsvergadering op 30 Maart (DV). Bid vir die regte mense om te help om leiding te neem en vir geesdrif en goeie samewerking.
 • Die gesinsdiens in die saal. Bid vir Werner en sy gesin.  Bid ook vir gesinne se deelname.  Bid dat die Woord vir almal lewend sal word.
 • Ons land se Parlement. Bid dat lede hul verantwoordelikheid as verteenwoordigers van die bevolking sal besef en ernstig sal opneem.
 •  Bid vir ons skole dat leerders en onderwysers veilig sal bly en dat almal streng by Covid-protokolle sal hou sodat uitbrekings in skole voorkom kan word.

           17 Maart 2021

 • Die situasie op ons kampusse. Bid vir die universiteitsowerhede vir wysheid om dit te hanteer.  Bid vir die studente en hulle leiers vir insig en redelikheid.  Bid dat hulle die werklikhede van ons land se fiskale posisie sal erken en in ag neem.
 • Vir pogings om kos en humanitêre hulp aan die ontwortelde mense van die Cabo Delgadoprovinsie in Mosambiek te verskaf. Bid vir die burgerlike bevolking wat swaar ly onder geweld van ISIS sowel as van regeringsoldate.
 • Die gebiede in ons land soos dele van die Oos- en Noord-Kaap waar boere en die gemeenskappe besig is om onder te gaan weens die droogte.
 • Bid vir ons bevolking, dat ons bewus sal bly dat die pandemie nie verby is nie en dat ons onsself en ander moet bly beskerm om ‘n volgende golf te vermy.

           10 Maart 2021

 • Bid vir almal wat nog siek is weens Covid en ook almal wat sukkel met nagevolge van die infeksie. Bid vir Johan en Christine se volkome herstel en ook vir Liesle en Herman. 
 • Universiteite en kolleges – bid dat studente en dosente goed sal aanpas by die omstandighede en dat studente verantwoordelik sal optree om hulleself en ander teen infeksie te beskerm.
 • Gesinne wat nog onder finansiële druk is weens die pandemie. Bid ook vir Caritas en alle instansies wat werk om gesinne se nood te verlig.
 • Bid vir minderheidsgroepe oral in die wêreld wat onderdruk en vervolg word weens godsdiens, taal, etnisiteit of ander redes.

           3 Maart 2021

 • Die mense van die Kaapse Vlakte wat in vrees lewe weens bendebedrywighede. Bid vir kinders wat as gevolg van skietery op straat bang is om skooltoe te gaan.
 • Die polisie in die Kaapse metropool. Bid dat polisiekorrupsie uitgeroei sal word.  Bid ook vir hulle beskerming.
 • Vir Dienende Hande se PJPfunksie. Bid vir goeie samewerking en goeie ondersteuning.  Dank ons Vader vir hulle geesdrif en toewyding.
 • Vir Johan en die bestuursgroep vir wysheid oor hoe om ons gemeentebedrywinghede onder die  nuwe inperkingsvlak te hanteer.

           24 Februarie 2021

 • Vir die uitrol van Covid-entstof – dat dit effektief en vry van korrupsie sal geskied. Bid ook dat ons genoeg entstof vir ons bevolking sal kan bekom.
 • Vir die President – bid vir sy gesondheid en beskerming. Bid ook vir wysheid om al die uitdagings wat op sy pad is te hanteer.
 • Vir die gebiede soos dele van die Wes- en Oos-Kaapse Karoo wat nog bitter droog is. Bid vir uitkoms.  Bid ook vir wysheid vir boere wat voel dat hulle aan die einde van die pad gekom het en nuwe toekomsbesluite moet neem.
 • Vir al die siekes in ons gemeente, ook die wat nie op die gebedslys is nie. Bid vir terminale pasiënte – vir verligting van pyn, en vir moed en genade om elke dag te hanteer.  Bid ook vir hulle familie en ander versorgers.

           17 Februarie 2021

 • Almal wat swaarkry agv werksverliese en finansiële druk. Bid vir die toerismebedryf wat sukkel om te oorleef weens die inperkings.
 • Ons polisielede wat aan baie spanning en gevaar blootgestel word. Bid vir hulle geestesgesondheid en ook vir hulle gesinne se welsyn.
 • Helderberghospitaal – bid vir die bestuur en die personeel, dat hulle met toewyding sal werk om die beste sorg moontlik te lewer. Bid vir effektiewe beheer en bestuur van bronne.  Bid vir die dokters en verpleegpersoneel wat weens die pandemie steeds onder groot druk werk.
 • Die premier en die regering van die Wes-Kaap.  Bid vir wysheid om die uitdagings as gevolg van migrasie uit ander dele van die land na die Wes-Kaap te hanteer.

           10 Februarie 2021

 • Vir die heropening van die skole – bid vir beskerming van personeel en leerders teen die virus. Bid dat almal goed sal aanpas by die nuwe skooljaar.
 • Vir die personeel en bestuur van elke ouetehuis in ons dorp. Bid vir wysheid in die toepassing van inperkingsmaatreëls, en ook vir deernis en empatie met die inwoners.
 • Vir elke instansie in ons land wat hulle beywer vir die bekamping van korrupsie. Bid ook dat die anti-korrupsiebeweging binne die regering sal versterk en dat skuldiges gestraf sal word.
 • Vir almal wat geliefdes weens Covid 19 aan die dood moes afstaan, en ook vir diegene wie se geliefdes baie siek is.

           3 Februarie 2021

 • Bid vir die inentingsproses in Suid-Afrika – dat dit doeltreffend, regverdig en sonder korrupsie sal geskied. Bid ook dat ons gou genoeg entstof sal bekom om die bevolking te beskerm
 • Vir besluitnemers in die regering – dat hulle eerste prioriteit die welsyn van ons land en sy mense sal wees, en nie eng eiebelang nie.
 • Vir die herstel van bedrywe wat baie verliese gely het agv die inperking. Bid vir die beskerming en herstel van werkgeleenthede.
 • Vir die werk van Caritas – vir Hester en haar helpers. Bid vir goeie gesondheid, wysheid en genoeg bronne om te help waar nodig.

           27 Januarie 2021

 • Braam, Liesle, Sharon, Philemon en hulle geliefdes, vir goeie gesondheid, beskerming en vreugde in hulle werk.
 • Die bestuur en helpers van Dienende Hande – bid vir geesdrif, goeie samewerking en kreatiewe oplossings vir die uitdagings van die inperkingstyd.
 • Bid vir almal in Suid-Afrika en ons buurlande wat verliese gely het agv die tropiese storm Eloise. Bid vir hulporganisasies wat onder moeilike omstandighede werk.
 • Vir elkeen onder spanning is weens ‘n geliefde in ‘n hoësorg-eenheid. Bid ook vir elke hoësorg gesondheidswerker vir krag en gesondheid om elke dag voort te gaan.

       

           20 Januarie 2021

 • Bid vir ons gemeente se bestuursgroep en vir die besluite wat geneem moet word tov ons gemeentebedrywighede te midde van die inperking.
 • Vir Johan en Christine en hulle gesin, vir goeie gesondheid en geesdrif vir die jaar se besondere uitdagings.
 • Die personeel van ons hospitale se waakeenhede wat daagliks moeilike besluite oor lewe en dood moet neem, en wat ook daagliks pasiënte verloor. Bid vir hulle beskerming en vir krag om die druk te hanteer.
 • Bid vir die bevelsraad – dat hulle ingeligte besluite sal neem, en met wysheid en onderskeiding die inperkingsmaatreëls sal oorweeg.

           25 November

 • Die Kersmark en almal wat betrokke is. Bid dat alles in ‘n gees van liefde, goedgesindheid en onderlinge steun sal geskied.  Bid ook vir beskerming en goeie gesondheid vir almal wat betrokke is.
 • Bid vir ons polisie – dat daar by die leierskap ‘n wil sal wees om korrupsie op alle vlakke te beveg. Bid ook vir bereidheid om hervormings in te bring waar dit nodig is om alle soorte misdaad doeltreffend te bestry.
 • Bid vir ons land in die komende vakansieseisoen, veral waar alkohol- en dwelmmisbruik tot groter vlakke van gesinsgeweld en kindermolestering lei. Bid vir ons land se kinders.
 • Ons gemeente – dat ons sal oop wees vir die vernuwende en bevrydende werking van die Gees in ons lewens.

           18 November

 • Die komende Adventstyd – bid dat ons harte oop sal wees vir die betekenis van Christus se koms en dat ons met nuwe hoop sal leef.
 • Vir die voorbereidings vir die Kerssangdiens – vir Babette wat dit reël en vir Mercia wat die koor lei. Bid dat dit vir almal wat dit bywoon ‘n inspirasie sal wees.
 • Vir die huidige Covid-situasie in ons land – bid dat ons bevolking sal besef dat die virus nog met ons is en sal hou by voorkomingsmaatreëls.
 • Dank die Here vir goeie reën wat in soveel dele van ons land geval het.  Bid vir die gebiede in die Karoostreke van die Wes- Noord- en Oos-Kaap waar die droogtesituasie nog desperaat is.