Standpunte: Besluite van die Kerkraad en die Sinode

Die laaste twee weke of wat is ’n berig wat in die media verskyn het, vryelik op sosiale media versprei en het baie mense kwaad, teleurgesteld en emosioneel gemaak. Ons het oproepe van oraloor gehad met die misverstand dat dit ons gemeente se kerkraad is wat hierdie onbesonnenhede kwytgeraak en verwarring veroorsaak het. Oproepe het gewissel van gelukwense tot verwardheid. Nodeloos om te sê dat die saak ons aandag vir ’n oomblik verdien.

Lees gerus die res van Ds Johan se kommentaar in die
Afkondigings 1 Augustus 2021 2.

Lees gerus ook die Ringskommissie se
Reaksie op 7 punte van beswaar van die NG Gemeente die Strand .
Die reaksie van die Ringskommissie op die kerkraad se verklaring en ook die dokument wat gebruik is met hul gesprek met die betrokke kerkraad tydens hul ontmoeting afgelope Woensdagaand. Hierdie verklaring sal dan ook waarskynlik vandag (30 Augustus) deur die algemene sekretaris van die Algemene Sinode uitgereik word as deel van die amptelike reaksie van die AS op die verklaring van Die Strandgemeente.

Nodeloos om te sê dat ons ons distansieer van Die Strand se verklaring omdat dit deurspek is van onwaarhede.

Ons verbind onsself opnuut weer tot ons belydenisskrifte as die wyse waarop ons die Woord verklaar en ons geloof in God-Drie-Enig en ons verhouding met Hom rig.

Ek vertrou dat almal wat hieroor verdere vrae het, met my in gesprek sal tree en nie hul afleidings en menings vorm op grond van die media nie.
Vrede
Johan (Ds JH van Niekerk)

NGK SOMERSET-WES SE STANDPUNT:

  1. Die kerkraad neem met dankbaarheid kennis van die akkommoderende en insluitende besluite van die Algemene Sinode van 2015 rakende homoseksuele lidmate en besluit in die lig hiervan soos volg:
    • Ons verklaar dat daar baie dinge is waarvan ons geen begrip het nie en onsself nie op ingeligte wyse daaroor kan uitspreek nie. Hiervan is die verskynsel van homoseksualiteit een van die sake.  Geleerdes oor verskillende dissiplines verskil openhartig hieroor.  Om dus bindende besluite te neem oor dinge wat ons nie verstaan nie, blyk onverantwoordelik te wees.  (Ps 131)
    • Ons erken dat elke mens in ’n indiwiduele en outonome verhouding met die Here staan en daarom sélf verantwoordelikheid moet aanvaar om in die lig van sy/haar eie verantwoordelike verstaan van die Skrif te besluit wat vir hom/haar aanvaarbaar is voor die Here. Elkeen moet immers ‘in sy/haar eie gemoed oortuig wees van sy/haar opvatting’ tot elke bepaalde saak/standpunt en uiteindelik ‘oor hom-/haarself aan God rekenskap sal gee’ oor die standpunte wat hy/sy huldig.  (Rom 14)  Om hierdie rede beskou die kerkraad dit die verantwoordelikheid van elke toegewyde kind van die Here wat homoseksueel is om self te besluit wat voor die Here ’n aanvaarbare gedragspatroon en leefstyl is waaroor hy/sy bereid is om hom-/haarself voor die Here te regverdig.
    • As selferkende, begenadigde sondaars wil die kerkraad met die genadige, vergewende en verwelkomende gesindheid van Jesus beslis nie veroordelende klippe gooi en bindende besluite neem wat ander mense sou verhinder om die Here in vryheid in hul eie bepaalde omstandighede met oorgawe te dien nie. Ons erken dat ons eerste verantwoordelikheid is om met die balk in ons eie oog besig te wees eerder as om die splinter in iemand anders se oog te soek. (Mat 7)  Die oordeel kom immers God alleen toe.
    • Die kerkraad besluit dat ons getrou aan ons eie roeping sal probeer bly en ooreenkomstig die wil van die Here die gemeente se deure so wyd as moontlik oop te maak om almal, ongeag hul voorkoms, taal, kultuur of oriëntasie as lidmate te verwelkom en onvoorwaardelik lief te hê. Ons wil graag vir hulle ’n veilige ruimte skep waarbinne hulle, net soos ons, die Here kan ontmoet en Hom kan toelaat om ons deur sy Woord en Gees (2 Tim 4) te lei in ’n heilige en toegewyde lewe aan Hom. Soos Jesus wil ons niemand iets anders verskuldig wees behalwe om hulle lief te hê nie.  (Rom 13)  Daarom nooi ons hulle tot vrymoedige deelname aan die hele spektrum van voorregte wat tot enige ander lidmaat se beskikking is.